DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Sulejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sulejow.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Budny
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 725 050 434

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajduje się w odległości 900 metrów od przystanku autobusowego mieszczącego się na ulicy Dworcowej w Sulejowie. Przed budynkiem przy ul. Koneckiej 42 znajduje się nieodpłatne jedno miejsce parkingowe oznakowane poziomo i pionowo dla osób z niepełnosprawnościami. 

Do budynku na plac główny prowadzi 1 wejście – brama wjazdowa - od ulicy Koneckiej 42. 

Po przekroczeniu bramy wjazdowej na ścianie budynku po prawej stronie umieszczona jest tablica informacyjna z uszczegółowieniem nazw Referatów w Urzędzie, ich miejscowieniem poprzez wskazanie wejścia A,B,C lub D, nr pokoju, nr telefonu.

Do budynku z placu głównego prowadzą 4 wejścia oznaczone literami A, B, C i D. Jedynie wejście A nie ma schodów, jest dostępne dla osób na wózkach. Do wejść B,C,D prowadzą schody, w przypadku wejścia B są to 3 schody, w przypadku wejść C i D 2 schody. 

W wejściu A przejście do korytarza odbywa się przez szklany wiatrołap umożliwiający dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Drzwi są szerokie, szklane, otwierane na zewnątrz bez stopni i progów. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku wejścia A, gdzie znajduje się biurko dla osób na wózku, jak również w mieszczącym się po prawej stronie korytarza pomieszczeniu Biura Obsługi Mieszkańców, do którego prowadzą szklane dwuskrzydłowe drzwi umożliwiające dostęp dla osób na wózku inwalidzkim.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze wejścia A. Od parteru do sekretariatu prowadzą oznakowane kontrastowo schody. Ponieważ budynek nie posiada windy, nie ma możliwości dostania się na wózku do referatów mieszczących się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Sulejowie. 

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

W Urzędzie nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Pomieszczenia Urzędu są oznaczone numerami pokoi, drzwi oznaczono kontrastowo dla osób słabowidzących.

W Urzędzie aktualnie nie można porozumieć się w polskim języku migowym, planowane jest jednak włączenie takiej obsługi po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (na zasadach określonych w ustawie o języku migowym i innych metodach komunikowania). Usługa będzie bezpłatna dla osób głuchych.